Chinese Business Support
登陆      登记   
Make this My Homepage
   å›žåˆ°é¦–页  |  与我们è�”ç³»  |  关于我们  |  我的å¸�å�·   
   English
Tel: 0208 987 8988 
  æ‰¾åº—   |   我的å¸�å�·   |   我è¦�ç•™æ„�
二级食��生�书---英国法律规定��必须安排�馆外�店员培训,�则�法。全中文教�考试,英国地方政府认�。包括和地方政府交涉。
£70    
HACCP(关键�险控制点)食��生�书---欧共体法律规定英国�馆外���必须安排大厨或管�人员使用,�则�法。英国地方政府认�
£80    
个人酒牌套�---英国执照法规定�求。中文培训,中文考试,全程办�无犯罪记录调查和个人酒牌申请, 拿到个人酒牌为止。包括一次�费补
£386    
�型生�地税��-帮你评估生�地税是��以��, 和�交申请,申请��功全�退款。
£239    
 
   æ‰¾åº—   
é±¼æ�¡åº— -  Lancashire

永久所有  -    £25,000
é¤�馆 -  South Yorkshire

有é™�时间所有  -    £85,000
é±¼æ�¡åº— -  Cheshire

永久所有  -    £250,000
é¤�馆 -  Kent

有é™�时间所有  -    £175,000
外å�–店 -  South Humberside

永久所有  -    £265,000
超市/商店 -  Essex

有é™�时间所有  -    £65,000
外å�–店 -  Hertfordshire

有é™�时间所有  -    £73,000
é¤�馆 -  East Sussex

有é™�时间所有  -    £48,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £68,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £45,000
外å�–店 -  Middlesex

永久所有  -    £450,000
é¤�馆 -  Essex

永久所有  -    £350,000
外å�–店 -  Beds

有é™�时间所有  -    £100,000
é¤�馆 -  Scotland

有é™�时间所有  -    £1
é¤�馆 -  Essex

有é™�时间所有  -    £60,000
外å�–店 -  Lancashire

永久所有  -    £145,000
é¤�馆 -  Scotland

有é™�时间所有  -    £28,000
外å�–店 -  Gloucestershire

有é™�时间所有  -    £42,000
外å�–店 -  Kent

有é™�时间所有  -    £61,000
é¤�馆 -  London

有é™�时间所有  -    £50,000
é¤�馆 -  East Sussex

有é™�时间所有  -    £53,000
é¤�馆 -  Lancashire

有é™�时间所有  -    £85,000
外å�–店 -  West Yorkshire

有é™�时间所有  -    £21,000
é¤�馆 -  Cumbria

永久所有  -    £1
外å�–店 -  Hampshire

有é™�时间所有  -    £30,000
é¤�馆 -  NE LIncs.

永久所有  -    £80,000
é¤�馆 -  Surrey

有é™�时间所有  -    £150,000
é¤�馆 -  Portsmouth

有é™�时间所有  -    £68,000
超市/商店 -  Walworth

有é™�时间所有  -    £34,995
超市/商店 -  Hertfordshire

有é™�时间所有  -    £16,000
é¤�馆 -  Lancashire

永久所有  -    £160,000
é¤�馆 -  Suffolk

有é™�时间所有  -    £85,000
é¤�馆 -  East Sussex

有é™�时间所有  -    £73,000
é¤�馆 -  Nottinghamshire

有é™�时间所有  -    £110,000
外å�–店 -  Cardiff

有é™�时间所有  -    £79,000
外å�–店 -  Avon

有é™�时间所有  -    £49,500
外å�–店 -  North Yorkshire

有é™�时间所有  -    £25,000
外å�–店 -  Lodnon

有é™�时间所有  -    £32,000
é¤�馆 -  Suffolk

有é™�时间所有  -    £35,000
外å�–店 -  Somerset

有é™�时间所有  -    £73,000
外å�–店 -  Caerphilly

永久所有  -    £115,000
é¤�馆 -  Staffordshire

有é™�时间所有  -    £30,000
外å�–店 -  Dorchester

有é™�时间所有  -    £83,000
外å�–店 -  Hertfordshire

有é™�时间所有  -    £35,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £45,999
é¤�馆 -  England

有é™�时间所有  -    £99,000
外å�–店 -  Conwy

有é™�时间所有  -    £60,000
外å�–店 -  Worcestershire

有é™�时间所有  -    £32,000
é±¼æ�¡åº— -  Barking & Dagenh..

有é™�时间所有  -    £52,000
é±¼æ�¡åº— -  LEVEN

永久所有  -    £70,000
é¤�馆 -  Surrey

有é™�时间所有  -    £595,000
外å�–店 -  Kent

有é™�时间所有  -    £35,000
外å�–店 -  Lancashire

永久所有  -    £P.O.A
é¤�馆 -  Lancashire

有é™�时间所有  -    £28,000
é¤�馆 -  Surrey

有é™�时间所有  -    £48,000
é±¼æ�¡åº— -  Liverpool

永久所有  -    £195,000
é¤�馆 -  South Yorkshire

有é™�时间所有  -    £1
é±¼æ�¡åº— -  Liverpool

有é™�时间所有  -    £38,000
é¤�馆 -  Dorset

有é™�时间所有  -    £100,000
é¤�馆 -  Lytham Saint Ann..

有é™�时间所有  -    £20,000
é¤�馆 -  London

有é™�时间所有  -    £20,000
外å�–店 -  West Sussex

有é™�时间所有  -    £60,000
é¤�馆 -  scotland

有é™�时间所有  -    £65,000
外å�–店 -  Sufflok

有é™�时间所有  -    £43,000
é¤�馆 -  warwickshire

有é™�时间所有  -    £41,000
é¤�馆 -  London

有é™�时间所有  -    £148,000
外å�–店 -  Birmingham

有é™�时间所有  -    £42,000
é¤�馆 -  Surrey

永久所有  -    £295,000
外å�–店 -  Essex

有é™�时间所有  -    £40,000
é¤�馆 -  Leicester

有é™�时间所有  -    £65,000
外å�–店 -  Derbyshire

永久所有  -    £180,000
外å�–店 -  Staffordshire

有é™�时间所有  -    £73,999
外å�–店 -  North Norfolk

有é™�时间所有  -    £60,000
外å�–店 -  Nottinghamshire

有é™�时间所有  -    £25,000
é¤�馆 -  Hertfordshire

有é™�时间所有  -    £125,000
é¤�馆 -  Suffolk

永久所有  -    £P.O.A
é¤�馆 -  Suffolk

有é™�时间所有  -    £P.O.A
外å�–店 -  Bournemouth

有é™�时间所有  -    £45,000
外å�–店 -  Lancashire

有é™�时间所有  -    £18,000
外å�–店 -  Newcastle

有é™�时间所有  -    £128,000
é¤�馆 -  Dorset

永久所有  -    £50,000
é¤�馆 -  London

有é™�时间所有  -    £88,000
é¤�馆 -  Canterbury

有é™�时间所有  -    £69,000
外å�–店 -  Norfolk

永久所有  -    £280,000
外å�–店 -  Gloucestershire

有é™�时间所有  -    £1
é¤�馆 -  Staffordshire

有é™�时间所有  -    £48,000
é¤�馆 -  South Yorkshire

有é™�时间所有  -    £99,500
é¤�馆 -  Carmarthenshire

永久所有  -    £450,000
é¤�馆 -  Liverpool

有é™�时间所有  -    £150,000
é¤�馆 -  Cardiff

有é™�时间所有  -    £1
外å�–店 -  Nottinghamshire

有é™�时间所有  -    £20,000
é¤�馆 -  Walton-on-Thames

有é™�时间所有  -    £65,000
é¤�馆 -  Hampshire

有é™�时间所有  -    £160
外å�–店 -  Cumbria

永久所有  -    £160,000
外å�–店 -  Shropshire

有é™�时间所有  -    £35,000
外å�–店 -  Eastbourne

永久所有  -    £335,000
外å�–店 -  Bridgend

有é™�时间所有  -    £55,000
外å�–店 -  East Sussex

有é™�时间所有  -    £22,000
é¤�馆 -  Shirley

有é™�时间所有  -    £60,000
é¤�馆 -  Devon

有é™�时间所有  -    £325,000
外å�–店 -  Devon

有é™�时间所有  -    £73,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £35,000
外å�–店 -  Merseyside

永久所有  -    £188,000
外å�–店 -  Kent

有é™�时间所有  -    £25,000
é¤�馆 -  Suffolk

有é™�时间所有  -    £100,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £53,000
é¤�馆 -  West Yorkshire

有é™�时间所有  -    £60,000
é¤�馆 -  Gwent

有é™�时间所有  -    £100,000
é¤�馆 -  Cheshire

有é™�时间所有  -    £120,000
外å�–店 -  West Yorkshire

有é™�时间所有  -    £45,000
é¤�馆 -  Cumbria

永久所有  -    £320,000
é¤�馆 -  Berwickshire

永久所有  -    £98,000
外å�–店 -  East Sussex

永久所有  -    £125,000
é¤�馆 -  Isle Of Man

有é™�时间所有  -    £65,000
é¤�馆 -  Hampshire

有é™�时间所有  -    £98,000
外å�–店 -  Merseyside

永久所有  -    £150,000
外å�–店 -  West Midlands

有é™�时间所有  -    £52,000
é¤�馆 -  Teesside

有é™�时间所有  -    £128,000
é¤�馆 -  Cleveland

有é™�时间所有  -    £110,000
外å�–店 -  Devon

有é™�时间所有  -    £68,000
é¤�馆 -  London

有é™�时间所有  -    £55,000
外å�–店 -  Staffordshire

有é™�时间所有  -    £55,000
外å�–店 -  Lancashire

永久所有  -    £165,000
é¤�馆 -  East Sussex

永久所有  -    £285,000
é¤�馆 -  Northamptonshire

有é™�时间所有  -    £30,000
外å�–店 -  West Sussex

有é™�时间所有  -    £33,000
外å�–店 -  Cleveland

有é™�时间所有  -    £55,000
é¤�馆 -  Aberdeenshire

有é™�时间所有  -    £50,000
外å�–店 -  Kent

有é™�时间所有  -    £40,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £28,000
外å�–店 -  Kent

有é™�时间所有  -    £105,000
外å�–店 -  Hampshire

有é™�时间所有  -    £22,000
é±¼æ�¡åº— -  Greater Manchest..

有é™�时间所有  -    £15,000
é¤�馆 -  Cumbria

有é™�时间所有  -    £28,500
é¤�馆 -  Norfolk

有é™�时间所有  -    £120,000
外å�–店 -  West Yorkshire

有é™�时间所有  -    £30,000
é¤�馆 -  Cornwall

有é™�时间所有  -    £78,000
外å�–店 -  East Sussex

永久所有  -    £200,000
é±¼æ�¡åº— -  London

有é™�时间所有  -    £30,000
é¤�馆 -  Suffolk

有é™�时间所有  -    £60,000
é±¼æ�¡åº— -  Cheshire

有é™�时间所有  -    £35,000
外å�–店 -  North Yorkshire

有é™�时间所有  -    £25,000
外å�–店 -  Cornwall

有é™�时间所有  -    £59,000
é¤�馆 -  South Glamorgan

有é™�时间所有  -    £90,000
超市/商店 -  London

有é™�时间所有  -    £68,000
é¤�馆 -  Lincolnshire

有é™�时间所有  -    £85,000
é¤�馆 -  Essex

永久所有  -    £220,000
é…’å�§ -  County Durham

永久所有  -    £100,000
é¤�馆 -  London

有é™�时间所有  -    £P.O.A
外å�–店 -  Cheshire

有é™�时间所有  -    £35,000
外å�–店 -  Lincolnshire

永久所有  -    £180,000
外å�–店 -  DORSET

有é™�时间所有  -    £88,000
é¤�馆 -  Norfolk

有é™�时间所有  -    £60,000
é¤�馆 -  Pembrokeshire

有é™�时间所有  -    £90,000
超市/商店 -  Kent

永久所有  -    £330,000
é¤�馆 -  Lancashire

有é™�时间所有  -    £45,000
外å�–店 -  West Midlands

有é™�时间所有  -    £12,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £59,000
外å�–店 -  Middlesex

永久所有  -    £265,000
外å�–店 -  Essex

有é™�时间所有  -    £45,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £65,000
é¤�馆 -  London

有é™�时间所有  -    £78,000
外å�–店 -  Kent

有é™�时间所有  -    £85,000
外å�–店 -  Kent

有é™�时间所有  -    £15,000
外å�–店 -  London

有é™�时间所有  -    £85,000
外å�–店 -  West Midlands

有é™�时间所有  -    £22,000
外å�–店 -  Lancashire

永久所有  -    £135,000
外å�–店 -  Staffordshire

永久所有  -    £123,000
º 有用电è¯�å�·ç �    º å°�生æ„�地税å‡�å…�    º 找é¤�馆或外å�–店    º 店铺酒牌申请    º 店铺酒牌转手和DPS更改    º 煤气电    º 食å“�å�«ç”Ÿè¯�书培训    º 个人酒牌培训和申请    º å�–é¤�馆或外å�–店    º 培训和讲座日期    º 关于我们    º 顾客问题    º 下载中心    º 顾客评论    º 与我们è�”ç³»    º 网上商店   
English  English © Copyright 2015  Chinese Business Support